تعاونی کارکنان شهرداری تهران

نام پروژه :
تعاونی کارکنان شهرداری تهران
نام کارفرما :
فنکاش
تاریخ شروع پروژه :
1394/10/18
مدت پروژه :
45 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.shahr-yar.ir

 تعداد سهامداران :

    تعداد سهامداران شرکت در حال حاضر حدود 67 هزار نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته شریف و زحمتکش شهرداری تهران می باشند

  اهداف شرکت :

  •     انجام وظایف ومأموریت ها درچارچوب مدیریت شهری دربخش تعاون
  •     زمینه سازی مشارکت وبکارگیری سرمایه شهروندان وکارکنان دراجرای پروژ ه ها وفعالیتها درحوزه مدیریت شهری خصوصی
  •     ترويج مشاركت، همكاري و تعاون عمومي .
  •     تأمين نیازهاي مشترك ا قتصادي،اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي .
  •     فعالیت در زمینه های تولیدی ، توزیعی، خدماتی، پشتیبانی، فرهنگی و سرمایه گذاری در زمینه های مربوطه .
  •     فراهم نمودن فرصت ادامه فعالیت در حوزه مدیریت شهری برای سهامداران پس از بازنشستگی .