شرکت کمان سیستم

نام پروژه :
شرکت کمان سیستم
نام کارفرما :
شرکت کمان سیستم
تاریخ شروع پروژه :
1390/02/05
مدت پروژه :
30 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.kamansystem.com

ين شركت درسال 1364 بصورت يك واحد كوچك تحقيقاتی و آزمايشگاهی بدون فعاليت اقتصادی راه اندازی شد و بصورت پراكنده بر روی برخي پروژه های خاص بمنظور دستيابی به تكنولوژی برتر كار خود را آغاز كرد اين فعاليت تحقيقاتی تا سال 1375 ادامه داشت تا اينـكه درابتدای سال 1375 به ثبت رسيد و تـأسيس شد