برگ صنعت پاسارگاد

نام پروژه :
برگ صنعت پاسارگاد
نام کارفرما :
Berg
تاریخ شروع پروژه :
1394/05/28
مدت پروژه :
35 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.bergsanat.com

نمایندگی رسمی شرکت برگ آلمان