شرکت تل سان آمریکا

نام پروژه :
شرکت تل سان آمریکا
نام کارفرما :
Telesunco
تاریخ شروع پروژه :
1385/12/15
مدت پروژه :
30 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.telesun.co

Using our complete portfolio, we provide our customers A-Z solutions from design to installation & commissioning.