انجمن نشاسته و گلوکوز

نام پروژه :
انجمن نشاسته و گلوکوز
نام کارفرما :
انجمن صنفی و صنعتی نشاسته و گلوکوز
تاریخ شروع پروژه :
1391/02/23
مدت پروژه :
45 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.issia.ir

 بر اساس نياز و هماهنگی بين توليد کنندگان نشاسته و گلوکز جلسه تاسيس انجمن صنايع توليد گلوکز و نشاسته و مشتقات آن در تاريخ يکشنبه 77/12/9 با حضور امضاء کنندگان 30 شرکت نشاسته ساز و توليد کننده گلوکز تشکيل گرديد و به شرکت های زير نمايندگی داده شد تا نسبت به تشريفات قانونی ثبت انجمن صنفی کارفرمايی نشاسته و گلوکز و مشتقات آن اقدام نمايند

شرکت نشاسته و گلوکز ایران  

شرکت آرد و نشاسته و گلوکز ياسوج  

شرکت فرآيند نشاسته  

شرکت آردينه

شرکت نشاسته ممتاز شيراز

شرکت نشاسته شاهرود  

در تاريخ 77/12/25 اولين جلسه مجمع عمومی با حضور 28 عضو از 29 عضو پيشنهاد دهنده تشکيل گرديد که پس از تصويب اساسنامه اولین هيئت مديره انجمن برای مدت سه سال انتخاب گرديد و از تاريخ 11/2/78 پس از تائيد قانونی وزارت کار و امور اجتماعی که طی نامه شماره 5624 مورخ 79/2/26 ابلاغ گرديدشروع به فعاليت نمود و در طول سه دوره فعاليت سه ساله انجمن موفق شد تعداد اعضاء خود را به 48 عضو افزايش دهد.